Alleen de hierna vermelde algemene voorwaarden, door de partijen goed gekend, regelen de overeenkomsten tussen partijen. Andersluidende voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door Syntra Bizz te worden aanvaard. Zo zijn o.a. andersluidende voorwaarden op documenten die niet uitgaan van Syntra Bizz niet van toepassing, behalve in geval van uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Syntra Bizz.

Prijs- en andere vermeldingen in folders, offertes of andere publicaties van Syntra Bizz binden Syntra Bizz niet behalve indien schriftelijk een geldigheidsduur wordt vermeld. Leverings- of uitvoeringstermijnen worden door Syntra Bizz steeds bij benadering medegedeeld en binden Syntra Bizz niet.

Elke betalingsuitnodiging of factuur van Syntra Bizz dient te worden betaald ten laatste op de daarop vermelde vervaldag; wordt geen vervaldag vermeld, dan dient de factuur of betalingsuitnodiging contant te worden betaald. Er kunnen geen bedragen in mindering worden gebracht voor waarborgen of om andere redenen.

Onbetaalde bedragen worden ingaande vanaf de dag waarop zij betaald dienden te zijn en tot de dag van volledige betaling van rechtswege en zonder verwittiging verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan zeven procent op jaarbasis. Bovendien worden deze onbetaalde factuurbedragen verhoogd met een schadevergoeding wegens wanbetaling gelijk aan tien procent, met een minimum van 62 euro, onverminderd het recht van Syntra Bizz om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat haar schade groter is. Indien Syntra Bizz een gespecialiseerde derde, die erkend is tot het uitoefenen van de activiteit van minnelijke invordering, opdracht geeft tot inning van het verschuldigde, worden voormelde bedragen nogmaals verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 62 euro.

Indien facturen of betalingsuitnodigingen van Syntra Bizz onbetaald blijven op hun vervaldag, is Syntra Bizz gerechtigd, alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van het verschuldigde; de wanbetaler heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.

Klachten betreffende facturen of betalingsuitnodigingen van Syntra Bizz dienen schriftelijk aan Syntra Bizz te worden toegezonden binnen de veertien dagen na factuurdatum, zo niet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist.

Klachten betreffende verborgen gebreken in geleverde goederen of uitgevoerde diensten dienen schriftelijk aan Syntra Bizz te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de vierentwintig uur na de vaststelling ervan.

Door haar verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van Syntra Bizz zolang de volledige prijs ervan niet is betaald, terwijl de koper vanaf de levering ervan alle risico’s en aansprakelijkheid voor deze goederen draagt. Terugname van deze goederen heeft niet voor gevolg dat de overeenkomst wordt ontbonden.

De koper die bij Syntra Bizz goederen heeft besteld en deze bestelling annuleert, dient aan Syntra Bizz alsnog de bestelde goederen te betalen.

Annulatievoorwaarden

De aanvang van de cursus is gelijk aan het aanvangsuur van de eerste sessie van de cursus.

Voor alle annuleringen geldt: annuleren kan enkel schriftelijk: via email, per aangetekend schrijven of via een ondertekend annulatiedocument op de campus. De datum van ontvangst door Syntra is de datum die geldt voor toepassing van de annulatievoorwaarden. Het niet-betalen van de inschrijving, geldt niet als annulatie.

Kosteloos annuleren kan enkel 14 dagen vóór aanvang van de cursus. Nadien worden annulatiekosten aangerekend:

  • bij een cursus met minder dan 10 sessies, betaal je het volledig verschuldigde bedrag (100%).
  • bij een cursus vanaf 10 sessies of meer, betaal je de helft van het volledig verschuldigde bedrag tot en met 6 dagen na aanvang van de cursus (50%). Schrijft een cursist pas in na het eerste geplande lesmoment (opleiding > = 10 lessen), dan kan de cursist annuleren aan 50% tot en met 6 kalenderdagen na zijn/haar eerste les.
  • bij een cursus vanaf 10 sessies of meer, betaal je het volledig verschuldigde bedrag vanaf de 7e dag na aanvang van de cursus (100%)

Bijvoorbeeld een cursus van 10 sessies of meer die start op 20/9 kan ten laatste op 26/9 geannuleerd worden aan 50%.

  • de eerste lesweek is de eerste week waarin de eerste les plaatsvindt.
  • een lesweek loopt van maandagochtend 8.00 u. tot maandagochtend 8.00 u.
  • indien een cursist pas inschrijft na het eerste geplande lesmoment, dan is de eerste lesweek de week van inschrijving.
  • indien de factuur betreffende deze cursus reeds voldaan is, dan wordt het cursusgeld aan de cursist terugbetaald na aftrek van hogervermelde aanrekeningen. Handboeken worden niet terugbetaald. 

Cursisten ingeschreven voor een eerste jaar worden na slagen voor dit eerste jaar automatisch ingeschreven voor hun vervolgjaar. Deze inschrijving is eveneens onderworpen aan de bovenvermelde annulatievoorwaarden.

Syntra Bizz kan beslissen een cursus niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt. Aan een ingeschreven cursist wordt in voorkomend geval het betaalde cursusgeld integraal terugbetaald, maar deze cursist is niet gerechtigd op schadevergoeding. Syntra Bizz behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een opleiding te laten doorgaan in een andere lesplaats of op een ander tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De cursist wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch. De vorderingen van Syntra Bizz op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

  • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Syntra Bizz omstandigheden ter kennis komen die Syntra Bizz goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen
  • Indien openstaande koopprijzen door de wederpartij onbetaald blijven op de vervaldatum, is Syntra Bizz gerechtigd, na schriftelijke mededeling, alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van de koopprijs. De wederpartij heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden In deze gevallen kan Syntra Bizz naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van Syntra Bizz schadevergoeding te vorderen.

De gebuiker-opdrachtgever voor wie Syntra Bizz op zijn verzoek lokalen, infrastructuur of materialen  actief ter beschikking zal stellen kan de overeenkomst van de "Actieve ter beschikkingstelling", schriftelijk annuleren tot 10 werkdagen vooraleer de overeenkomst een aanvang neemt. De gebruiker- opdrachtgever dient dan alle onkosten te vergoeden, die Syntra Bizz ten gevolge van het afsluiten en nadien annuleren van de overeenkomst heeft gemaakt. Indien de gebruiker-opdrachtgever annuleert binnen een kortere termijn dan voormelde 10 werkdagen, dan is de volledige prijs verschuldigd. Indien Syntra Bizz naast de actieve terbeschikkingstelling ook alsnog bijkomende, aanvullende diensten zou dienen te presteren is hiernavolgend artikel van de algemene voorwaarden van toepassing.

De gebruiker-opdrachtgever die bij Syntra Bizz aanvullende diensten heeft besteld, niet inbegrepen in de all-in prijs, zoals bijkomende onthaaldiensten, organisatie of catering, al dan niet gecombineerd met de actieve ter beschikkingstelling van de lokalen, infrastructuur of materialen van Syntra Bizz, kan de overeenkomst schriftelijk annuleren of de planning wijzigen onder volgende voorwaarden: tijdstippen van de opleiding kunnen nooit met meer dan 2 maanden verschoven worden t.o.v. de oorspronkelijk geplande data. Indien de vraag tot deze wijziging uitgaat van de opdrachtgever, op minder dan 2 weken van de normaal voorziene startdatum van de opleiding, dan dient de prijs van 1 opleidingssessie bovenop de standaardprijs van de opleiding te worden betaald. Het volledige opleidingsbedrag is verschuldigd indien u de opleiding annuleert op minder dan 2 weken voor de aanvangsdatum.

Op de overeenkomsten tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, zijn deze van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De cursist geeft aan het SYNTRA-netwerk het recht om in functie van hogervermelde opleiding zijn dossier te beheren via het VDAB-Cliëntvolgsysteem. De hier verzamelde persoonsgegevens kunnen door VDAB en SYNTRA worden gebruikt om de financiering van deze opleiding door ESF te verkrijgen. Met het oog op een zo snel en correct mogelijke dienstverlening worden deze gegevens verwerkt en bewaard in gegevensdatabanken (AMI / CVS) die eigendom zijn van de VDAB, Keizerslaan 11, 1000 Brussel. De cursist heeft het recht om kennis te krijgen van die gegevens en om zo nodig de verbetering ervan aan te vragen overeenkomstig de wet van 8 december 1992. Elke bijkomende inlichting kan bekomen worden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Onze korte (niet-gecertificeerde, enkel attest lesvolging) opleidingen en bedrijfstrainingen worden georganiseerd door Syntra Bizz. BTW-nummer: BE 0505678915.

Onze lange gecertificeerde opleidingen (getuigschrift of diploma) worden georganiseerd door Syntra Provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het BTW-nummer is BE 0410797275.

Op de overeenkomsten tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, zijn deze van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.