Tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn onderhavige algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden” genoemd) van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door SYNTRA BIZZ, alsook op alle overeenkomsten met en aanbiedingen aan klanten. 

Hierbij wordt met “SYNTRA BIZZ” verwezen naar SYNTRA BIZZ BV, met zetel te Borsbeekseburg 32, 2600 Antwerpen, met KBO nr. 0505.678.915

De term klanten zoals gebruikt in de eerste zin van dit artikel, verwijst naar elke persoon of entiteit die gebruik maakt van de opleidingsdiensten van SYNTRA BIZZ, dan wel die – in geval van een aanbieding – interesse betoond heeft om gebruik te maken van deze opleidingen en/of andere dienstverlening (hierna verder, in het enkelvoud, een “Klant” genoemd).

De term Opleidingsdienst verwijst naar hetgeen de klant aankoopt zoals het door SYNTRA BIZZ wordt aangeboden, wat zowel de levering van een goed kan zijn als de verstrekking van een dienst.

Onderhavige Algemene Voorwaarden primeren op de algemene en bijzondere voorwaarden van de Klant, zelfs indien de voorwaarden van de Klant anders bepalen. Door het inschrijven voor een opleiding, wordt de Klant, tenzij bewijs van het tegendeel, geacht de Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard en ermee te hebben ingestemd.

SYNTRA BIZZ richt de door haar aangeboden diensten op een professioneel publiek, waaronder begrepen wordt eenieder die de diensten van SYNTRA BIZZ afneemt, geheel of gedeeltelijk, met het oog op een actuele of toekomstige professionele activiteit en in ieder geval met uitsluiting van afname van de diensten van SYNTRA BIZZ voor doeleinden die volledig buiten de actuele of voorgenomen handels-, ambachts-, bedrijfs- of beroepsactiviteit van de Klant vallen.

De Klant verklaart door zijn inschrijving en door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden, te handelen in een hoedanigheid zoals vermeldt in vorige alinea en derhalve niet te handelen als consument in de zin van het Wetboek Economisch Recht. 

Het herroepingsrecht  is dan ook niet van toepassing en de klant beschikt  niet over een termijn van 14 dagen om van de inschrijving af te zien.

Opleidingen en overige diensten aangeboden door SYNTRA BIZZ, die bestaan uit meerdere onderdelen (bijvoorbeeld een cursus bestaande uit opeenvolgende sessies) worden door SYNTRA BIZZ steeds als geheel aangeboden. De Klant heeft in principe niet het recht om deze opleidingen slechts gedeeltelijk af te nemen. 

In afwijking op voornoemd principe kan in onderling overleg afgesproken worden dat de Klant kan inschrijven op een later moment, te weten nadat het eerste cursusmoment reeds heeft plaatsgevonden, en dit tegen de voorwaarden die desgevallend worden overeengekomen.

Elke betalingsuitnodiging of factuur van SYNTRA BIZZ dient te worden betaald ten laatste op de daarop vermelde vervaldag. Wordt geen vervaldag vermeld, dan dient de factuur of betalingsuitnodiging contant te worden betaald. Er kunnen geen bedragen in mindering worden gebracht voor waarborgen, bij wijze van compensatie of om andere redenen.

Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan 10% op jaarbasis en met een forfaitaire schadevergoeding van tien procent, met een minimum van 60 euro, onverminderd het recht van SYNTRA BIZZ om in voorkomend geval de effectief geleden schade integraal te vorderen. Indien SYNTRA BIZZ een gespecialiseerde derde, die erkend is tot het uitoefenen van de activiteit van invordering, opdracht geeft tot inning van het verschuldigde, worden voormelde bedragen nogmaals verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 60 euro.

Indien facturen of betalingsuitnodigingen van SYNTRA BIZZ onbetaald blijven op hun vervaldag, is SYNTRA BIZZ gerechtigd alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van het verschuldigde. De wanbetaler heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.

Klachten betreffende facturen of betalingsuitnodigingen van SYNTRA BIZZ dienen gemotiveerd, schriftelijk en per aangetekend schrijven aan SYNTRA BIZZ te worden toegezonden binnen de veertien dagen na factuurdatum, zo niet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist.

De koper die bij SYNTRA BIZZ goederen heeft besteld en deze bestelling annuleert, dient aan SYNTRA BIZZ alsnog de bestelde goederen te betalen.

Annulatievoorwaarden

Opleidingen die door SYNTRA BIZZ worden aangeboden, kunnen door de Klant geannuleerd worden onder de voorwaarden vermeld in dit artikel.

Annuleringen door de Klant kunnen enkel schriftelijk gebeuren, per aangetekend schrijven, via een ondertekend annulatiedocument op de campus of via dit formulier

Wat niet geldt als een geldige annulatie zijn alvast de volgende voorbeelden: het niet betalen van een factuur, vereiste diploma’s/getuigschriften ter controle niet bezorgen, vroegtijdig stopzetten van de opleiding, een mondelinge kennisgeving, een onvoldoende op een taaltest enz. 

De datum waarop SYNTRA BIZZ de schriftelijke annulering door de Klant ontvangt, is de datum die geldt voor toepassing van onderhavige annulatievoorwaarden. 

Kosteloos annuleren door de Klant kan tot 14 dagen vóór aanvang van de cursus. De cursus vangt aan op het aanvangsuur van de eerste sessie van de cursus. Bij annuleringen op een later ogenblik, blijft het volledig inschrijvingsgeld verschuldigd. 

SYNTRA BIZZ kan zich ten allen tijde het recht voorbehouden om een cursus niet van start te laten. Waarvan de klant dan op de hoogte zal worden gesteld. Aan een ingeschreven Klant wordt in voorkomend geval het betaalde cursusgeld integraal terugbetaald. De Klant is niet gerechtigd op schadevergoeding.

SYNTRA BIZZ behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een opleiding te laten doorgaan in een andere lesplaats of op een ander tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De Klant wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch. Het staat de klant vrij om desgevallend de opleiding niet aan te vatten of verder te zetten. Het inschrijvingsgeld wordt in dit geval volledig of gedeeltelijk terugbetaald. De klant verbindt zich ertoe om in dergelijk geval, SYNTRA BIZZ zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van zijn keuze.
De Klant is niet gerechtigd op schadevergoeding.

Indien na het sluiten van de overeenkomst aan SYNTRA BIZZ omstandigheden ter kennis komen die SYNTRA BIZZ goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, heeft SYNTRA BIZZ de keuze om de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van SYNTRA BIZZ om schadevergoeding te vorderen. De vorderingen van SYNTRA BIZZ op de wederpartij zijn in voorkomend geval onmiddellijk opeisbaar.

Deze overeenkomst behelst de verwerking van persoonsgegevens volgens het kader zoals geschetst in de privacyverklaring.

Na het volgen van een opleiding bij Syntra BIZZ wordt er altijd een vormingsattest en attest van lesvolging ter beschikking gesteld van de cursist. Daar waar Syntra BIZZ erkend is of gemachtigd is om attesten af te leveren, in opdracht of erkend door derden, zullen die ook ter beschikking worden gesteld of bezorgd aan de cursist.
Al deze attesten zijn ten persoonlijke titel en worden enkel ter beschikking gesteld of bezorgd aan de cursist. Enkel in die gevallen waar de opleiding betaald werd door de werkgever van de cursist, kunnen attesten of kopies op expliciete vraag van de werkgever ook worden bezorgd of ter beschikking gesteld aan de werkgever.

Ingeval van overmacht heeft SYNTRA BIZZ het recht om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de volledige of gedeeltelijke uitvoering van deze overeenkomst stop te zetten of de uitvoering ervan in overleg uit te stellen. Overmacht omvat o.m. natuurrampen, staking, lock-out, oorlog, mobilisatie, blokkade, opstand, epidemies, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffingen, iedere oorzaak die de regelmatige levering van onze diensten of de uitvoering van onze opleiding verhindert, en alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengen, alsook alle gelijkaardige gebeurtenissen die SYNTRA BIZZ dan wel haar onderaannemers of leveranciers zouden ondergaan.

De nietigheid of niet afdwingbaarheid van een bepaling van de Algemene Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen. In voorkomend geval, dient/dienen de desbetreffende bepaling(en) op zodanige wijze geïnterpreteerd te worden zodat deze als geldig en afdwingbaar beschouwd kunnen worden en opdat de initiële bedoeling van de betrokken bepaling voor zoveel als mogelijk wordt behaald en nagestreefd.

Alle geschillen ontstaan uit of met betrekking tot onderhavige Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht van toepassing. Enkel de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen is materieel en territoriaal bevoegd om kennis te nemen van betwistingen tussen partijen.

Onze korte (niet-gecertificeerde, enkel attest lesvolging) opleidingen en bedrijfstrainingen worden georganiseerd door Syntra Bizz. BTW-nummer: BE 0505678915.

Onze lange gecertificeerde opleidingen (getuigschrift of diploma) worden georganiseerd door Syntra Provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het BTW-nummer is BE 0410797275.

Nuttige links