Alleen de hierna vermelde algemene voorwaarden, door de partijen goed gekend, regelen de overeenkomsten tussen partijen. Andersluidende voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk door Syntra Bizz BV te worden aanvaard. Zo zijn o.a. andersluidende voorwaarden op documenten die niet uitgaan van Syntra Bizz BV niet van toepassing, behalve in geval van uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door Syntra Bizz BV.

Prijs- en andere vermeldingen in folders, offertes of andere publicaties van Syntra Bizz BV binden Syntra Bizz BV niet behalve indien schriftelijk een geldigheidsduur wordt vermeld. Leverings- of uitvoeringstermijnen worden door Syntra Bizz steeds bij benadering medegedeeld en binden Syntra Bizz niet.

Elke betalingsuitnodiging of factuur van Syntra Bizz BV dient te worden betaald ten laatste op de daarop vermelde vervaldag; wordt geen vervaldag vermeld, dan dient de factuur of betalingsuitnodiging contant te worden betaald. Er kunnen geen bedragen in mindering worden gebracht voor waarborgen of om andere redenen.

Onbetaalde bedragen worden ingaande vanaf de dag waarop zij betaald dienden te zijn en tot de dag van volledige betaling van rechtswege en zonder verwittiging verhoogd met een verwijlintrest gelijk aan zeven procent op jaarbasis. Bovendien worden deze onbetaalde factuurbedragen verhoogd met een schadevergoeding wegens wanbetaling gelijk aan tien procent, met een minimum van 62 euro, onverminderd het recht van Syntra Bizz BV om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij kan bewijzen dat haar schade groter is. Indien Syntra Bizz BV een gespecialiseerde derde, die erkend is tot het uitoefenen van de activiteit van minnelijke invordering, opdracht geeft tot inning van het verschuldigde, worden voormelde bedragen nogmaals verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 62 euro.

Indien facturen of betalingsuitnodigingen van Syntra Bizz BV onbetaald blijven op hun vervaldag, is Syntra Bizz BV gerechtigd, alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van het verschuldigde; de wanbetaler heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden.Klachten betreffende facturen of betalingsuitnodigingen van Syntra Bizz BV dienen schriftelijk aan Syntra Bizz BV te worden toegezonden binnen de veertien dagen na factuurdatum, zoniet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist.

Klachten betreffende facturen of betalingsuitnodigingen van Syntra Bizz BV dienen schriftelijk aan Syntra Bizz BV te worden toegezonden binnen de veertien dagen na factuurdatum, zoniet is de schuldvordering voortkomend uit deze facturen onbetwist.

Klachten betreffende verborgen gebreken in geleverde goederen of uitgevoerde diensten dienen schriftelijk aan Syntra Bizz BV te worden toegezonden, zo spoedig mogelijk en ten laatste binnen de vierentwintig uur na de vaststelling ervan.

Door haar verkochte en geleverde goederen blijven eigendom van Syntra Bizz BV zolang de volledige prijs ervan niet is betaald, terwijl de koper vanaf de levering ervan alle risico’s en aansprakelijkheid voor deze goederen draagt. Terugname van deze goederen heeft niet voor gevolg dat de overeenkomst wordt ontbonden.

De koper die bij Syntra Bizz BV goederen heeft besteld en deze bestelling annuleert, dient aan Syntra Bizz BV alsnog de bestelde goederen te betalen.

Annulatievoorwaarden

De aanvang van de cursus is gelijk aan het aanvangsuur van de eerste sessie van de cursus.

Voor alle annuleringen geldt: annuleren kan enkel schriftelijk: via email, per aangetekend schrijven of via een ondertekend annulatiedocument op de campus.

De datum van ontvangst door Syntra Bizz BV is de datum die geldt voor toepassing van de annulatievoorwaarden. Het niet-betalen van de inschrijving, geldt niet als annulatie.

Kosteloos annuleren kan enkel 14 dagen vóór aanvang van de cursus. Nadien blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Syntra Bizz BV kan beslissen een cursus niet van start te laten gaan wanneer het vooropgestelde minimum aantal inschrijvingen niet wordt bereikt. Aan een ingeschreven cursist wordt in voorkomend geval het betaalde cursusgeld integraal terugbetaald, maar deze cursist is niet gerechtigd op schadevergoeding. Syntra Bizz BV behoudt zich het recht voor omwille van organisatorische redenen een opleiding te laten doorgaan in een andere lesplaats of op een ander tijdstip dan oorspronkelijk gecommuniceerd. De cursist wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, hetzij via mail, hetzij telefonisch.

In voorkomend geval staat het de cursist vrij om af te zien van het aanvangen van de opleiding of af te zien van de verderzetting de reeds gestarte opleiding. Indien de cursist voor het laatste kiest heeft hij recht op terugbetaling van dat gedeelte van het inschrijvingsgeld dat overeenstemt met het aandeel van de niet-gevolgde lessen/sessies.

De vorderingen van Syntra Bizz BV op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

• Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Syntra Bizz BV omstandigheden ter kennis komen die Syntra Bizz BV goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

• Indien openstaande koopprijzen door de wederpartij onbetaald blijven op de vervaldatum, is Syntra Bizz BV gerechtigd, na schriftelijke mededeling, alle verdere leveringen van goederen of uitvoering van diensten op te schorten tot volledige betaling van de koopprijs. De wederpartij heeft geen recht op vergoeding van eventuele schade die hij/zij ten gevolge van deze opschorting zou lijden In deze gevallen kan Syntra Bizz BV naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van Syntra Bizz BV schadevergoeding te vorderen.
 

Ingeval van overmacht hebben partijen het recht om, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, de volledige of gedeeltelijke uitvoering van deze overeenkomst stop te zetten of de uitvoering ervan in overleg uit te stellen. Overmacht omvat o.m. natuurrampen, staking, lock-out, oorlog, mobilisatie, blokkade, opstand, epidemies, weersomstandigheden, machinebreuk, brand, ontploffingen, iedere oorzaak die de regelmatige levering van onze diensten of de uitvoering van onze opleiding verhindert, en alle omstandigheden die een essentiële wijziging van de economische toestand teweeg brengen, alsook alle gelijkaardige gebeurtenissen die partijen dan wel haar onderaannemers of leveranciers zouden ondergaan.

Op de overeenkomsten tussen partijen is het Belgisch recht van toepassing. De Rechtbanken, territoriaal bevoegd voor betwistingen tussen partijen, zijn deze van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Onze korte (niet-gecertificeerde, enkel attest lesvolging) opleidingen en bedrijfstrainingen worden georganiseerd door Syntra Bizz. BTW-nummer: BE 0505678915.

Onze lange gecertificeerde opleidingen (getuigschrift of diploma) worden georganiseerd door Syntra Provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het BTW-nummer is BE 0410797275.